Nacházíte se:

Pasport stavby

Pro zápis stavby do katastru nemovitostí, ke které neexistuje žádná dokumentace, je třeba vyhotovit zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení - PASPORT stavby, na základě které stavební úřad vydá potřebný dokument.

Pasport stavby je zjednodušená stavební dokumentace stávající budovy/přístavku.

Kdy je pasport budovy potřeba?

Pasportizace stavby je nutná v několika případech (zpravidla se jedná o staré budovy, ke terým není dochovaná žádná projektová dokumentace nebo je neaktuální):

  • potřebujete vyřešit nesrovnalosti v KN
  • stavbu rekonstruujete (provádíte přístavbu či půdní nástavbu)
  • prodáváte stavbu
  • potřebujete zpracovat energetický štítek budovy

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. vám ukládá povinnkost uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud dokumentace nebyla pořízena či se nedochovala, jste povinen tuto dokumentaci vytvořit (a při případném prodeji ji pak předat novému majiteli).

Pasportizace stavby - jak probíhá

Projektant si projde a změří celý objekt, následně z naměřených hodnost zpracuje pasport stavby v digitální podobě. Výsledkem pasportizace (jak bylo uvedeno výše) je zjednodušená dokumentace stavby (v digitální a papírové podobě) pro stavební úřad.

Výsledek pasportizace budovy

Pasport stavby je dán vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.
Pasport budovy obsahuje:

  • technickou zprávu
  • zjednodušený situační náčrt
  • zjednodušenou výkresovou dokumentaci (včetně půdorysů všech podlaží, řezů a pohled)

Výkresy pasportu stavby musí být zpracovány v rozsahu a podrobnostech odpovídajícímu druhu a účelu stavby (včetně uvedení způsobu užívání prostorů a místností).